Feministiskt initiativs på internationell konferens – Rapport från European Feminist Parties Coordination Board meeting Gdansk, Poland

Maria Borgström
Europeiska Feministiska partiers styrelse har haft möte i Gdansk, Polen 27-28 augusti. Mötet var det andra efter samarbetets start i oktober 2010. Målet var att finna gemensamma politiska områden.

Deltagande partier var Partia Kobiet från Polen som stod värd, Feministische Partei Die Frauen från Tyskland, Iniciativa Feminista från Spanien och Feministiskt initiativ från Sverige. Mötet blev en stor succé då partierna kunde enas på inte mindre än 14 olika politikområden. Det här är en stor styrka för den feministiska politiken i Europa. Att partier från fyra olika länder med så stor skillnad i förutsättningar på området jämställdhet ändå kommer till samma krav på politik för jämställdhet ger stor trovärdighet och tyngd åt den feministiska politiken.
Rubrikerna är de ursprungliga formuleringarna på engelska.
1. Violence against women
• security
• Education
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa kvinnors säkerhet och ett defenitivt slut på mäns våld mot kvinnor. För det krävs ett helhetsgrepp från Unionens sida och att det ställs krav på varje enskild stat. Utbildningsnivån måste höjas inom rättsväsende, för beslutsfattare, bland myndigheterna, i media och bland allmänheten. Majoriteten av män är inte våldsamma men det är ändå gruppen män som står för den största andelen våld i samhället. Det här behöver problematiseras och lösas. Den feministiska analysen från EFPCB är att det behövs förebyggande åtgärdsprogram riktat till män och pojkar.
2. Equal pay for professional work
• intra- and intersectoral
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa jämställda löner. Inget land i Europa har jämställda löner. Fortfarande är problemet stort att även inom samma arbeten med samma arbetsuppgifter betalas olika beroende på om arbetstagaren är man eller kvinna, där män favoriseras. Men även där man kommit till rätta med detta så kvarstår den sektorsövergripande lönediskrimineringen, dvs sektorer med övervägande kvinnlig personal har lägre löner. Inte bara enskilda länder utan även den Europeiska Unionen måste ta ansvar för lönefrågan.
3. Abolition of sexual exploitation
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa ett slut på den sexuella exploateringen. Detta innefattar prostitution där partierna är överens om att Sveriges lösning med att det är olagligt att köpa sexuella tjänster är en bra början. Men det krävs även inom Unionen ett stopp för trafficking och sexuellt utnyttjande.
4. Split paid parental care
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa varje förälders lika rättighet som förälder. Med en individualiserad föräldraförsäkring får samtliga föräldrar samma rättigheter till föräldraledighet och därmed samma ansvar för barnet. Så länge föräldraförsäkringen utgår från barnet är det till största delen kvinnan som tar ut föräldraledighet. Det innebär att barnet får mindre tid med pappa och att kvinnor som grupp arbetar mindre tid och därmed tjänar mindre pengar. Det är väsentligt att socialförsäkring som a-kassa och pension grundar sig på intjänade pengar. Den part som tar ut mest av föräldraförsäkringen är därmed också den som oftast har lägre inkomst och lägre grund för socialförsäkringen.
5. Individual social security
• independent of marriage, children and gender
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa att varje enskild individ inom Unionen har samma rättighet till socialförsäkringssystemet. I flera europeiska länder kan gifta personer inte få hjälp med socialbidrag pga. att deras make/ maka arbetar. Detta leder till en total beroendesituation som är oacceptabel och ohållbar. Även sambeskattning av gifta par leder till att allt för många kvinnor utför obetalt hemarbete istället för tjänstearbete då det gynnar familjens ekonomi bäst. Vi ser hela tiden hur familjen sätts i första rummet och kvinnors möjligheter till att som individer leva ut sin fulla potential åsidosätts. De feministiska partierna i EFPCB kräver en individualiserad socialförsäkring som är oberoende av civilstatus.
6. Female reproduction rights
• rights to the own body
• abortion right
• right to artificial insemination
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa kvinnors rätt att själva besluta om sina kroppar och ge dem självbestämmande över sin reproduktion. Flera av Europas länder har fortfarande ett regelverk som innebär att de inte har möjlighet till abort. Att ha rätt att besluta om sin egen kropp, sin sexualitet och reproduktion är grundläggande. Då flera länder inte säkerställer denna rättighet krävs att det Europeiska parlamentet har en feministisk syn på frågan och att länder som ansöker om medlemskap i Europeiska Unionen får detta som krav för inträde i Unionen.
7. Pacifism
• antimilitarism, conflict solution without violence
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa att lösningar på internationella konflikter sker utan våld. Samtliga partier inom EFPCB är eniga om en antimilitaristisk inställning till konflikter. Vad beträffar internationella konflikter så är det av största vikt att den Europeiska unionen intar en ställning av att med politiska medel, sanktioner och diskussioner lösa konflikter istället för med vapen.
8. Secular state
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa religionsfrihet och att ingen stat inom Unionen favoriserar någon särskild religion. Detta är grundläggande för jämlikhet. Den religiösa kulturen innebär även till stor del repression och diskriminering av kvinnor, inte minst i abortfrågan. Statskyrkan har dessutom en tradition av att vara styrd av män för män.
9. Work against sexual stereotypes in media
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa jämställdhet i media. Medias återkommande stereotypa sexuella ideal där kvinnor och män framställs utifrån cementerade föreställningar och som grundar sig på att vithet, manlighet och heterosexualitet är normen. I reklambranschen används fortfarande kvinnors kroppar som objekt vid försäljning av artiklar som vänder sig till manliga konsumenter. Från Unionens håll måste det tillsättas utredningar kring hur media styr normbildandet av det som anses vara manligt, kvinnlig, rasistiskt, sexuellt och åldersdiskriminerande.
10. Rejection of capitalism in favor of human needs
• respect of human rights
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa att människors behov sätts framför kapitalistiska målsättningar. Att säkra unionen och medlemsländernas kapital kan aldrig sätta framför mänskliga behov.
11. Proportional political, economical and social participation of women and men
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa jämställdhet såväl politisk och ekonomisk som socialt mellan könen. Detta kräver ett aktivt arbete från den Europeiska unionens håll. Jämställdhet uppnås endast genom att politiken förs så att den möjliggör kvinnors ökade inflytande i samhället och ökade ekonomiska tillgångar. Jämställdhetsarbetet innebär en maktomfördelning från män till kvinnor.
12. Single parent support policy
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa att ensamstående föräldrar har en hållbar livssituation. Deras situation är på många håll ohållbar pga ofullständig barnomsorg, svårigheter med ekonomisk försörjning som inte sällan grundar sig på att den andra föräldern inte betalar underhåll och att domstolar inte prioriterar sådana mål, liksom en arbetsmarknad som inte är flexibel för ensamstående föräldrars förutsättningar.
13. Education for gender equality
• throughout the entire educational system
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa ett jämställt utbildningssystem. I alla länder inom den Europeiska Unionen återfinns problemet att flickor och pojkar inom förskola och skola behandlas olika utifrån stereotypa föreställningar om kvinnlighet respektive manlighet. Även kränkningar på grund av etnisk och religiös tillhörighet, eller särbehandlas på grund av funktionsnedsättningar är återkommande problem. Det är dags att den den gemensamma Unionen tar tag i problemet genom att kräva en höjd utbildningsnivå på området och att framstegen mot jämställdhet kontinuerligt utvärderas.
14. Free choice of sexuality
• independence of heterosexual norms
Samtliga medlemsländer i den Europeiska Unionen måste säkerställa människors rätt till fritt vald sexualitet. Det sociala systemet, utbildningssystemet och arbetsmarknaden får inte grundas på heterosexuella normer. Familjen som bestående av mamma, pappa, barn kan inte vara mallen som trygghetssystem, hälso- och sjukvård, rättsväsende och utbildningssystem utgår från.
Rubrikerna översatta till tyska:
1. Koerperliche und psychische Unversehrtheit fuer Frauen
2. Gleiche Bezahlung fuer gleiche und gleichwertige Arbeit
3. Abschaffung von sexueller Ausbeutung
4. Gleiche Aufteilung der Elternzeit
5. Individuelle existenzielle Absicherung
6. Reproduktive Selbstbestimmung
7. Pazifismus
8. Gegen die Verbreitung sexuelle Stereotypisierung in Medien
9. Trennung von Staat und Religion
10. Ablehnung des Kapitalismus; der Mensch und nicht der Profit steht im Mittelpunkt der Oekonomie
11. Politische und oekonomische Teilhabe von Frauen gemaess ihres Bevoelkerungsanteils
12. Unterstuetzung von Alleinerziehenden
13. Freie Wahl der Sexualitaet unabhaengig von heterosexuellen Normen
14. Erziehung zur Gendergleichheit
Ansvarig från Feministiskt initiativ och för rapporten
Maria Borgström
Feministische Initiative über die Internationale Konferenz – Bericht von der European Feminist Parteien Coordination Board Meeting 110827, Gdansk, Polen
2. September
Maria Borgström
European Feminist Parteien hat der Vorstand in Gdansk, Polen 27. August getroffen, um 28. Das Treffen war das zweite von der Zusammenarbeit ab Oktober 2010. Das Ziel war, eine gemeinsame Politik zu finden.

Die teilnehmenden Parteien wurden Partia Kobiet aus Polen, die Feministische Partei Die Frauen aus Deutschland, Iniciativa Feminist aus Spanien und Feministinnen aus Schweden gehostet. Das Treffen war ein großer Erfolg, wenn die Parteien auf nicht weniger als 14 verschiedene Politiken zu vereinbaren. Dies ist eine große Stärke des feministische Politik in Europa. Von vielen aus vier verschiedenen Ländern mit einer so großen Unterschied in Bedingungen im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter noch die gleichen Anforderungen an die Politik der Gleichstellung gibt große Glaubwürdigkeit und Gewicht auf die feministische Politik kommen.
Die Überschriften sind der ursprüngliche Wortlaut in englischer Sprache.
1. Gewalt gegen Frauen
• Sicherheit
• Bildung
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss sicherstellen, der Sicherheit von Frauen und definitiv ein Ende der Gewalt gegen Frauen. Dies erfordert einen ganzheitlichen Ansatz von der Union und die Voraussetzung für jeden Staat. Das Niveau der Ausbildung muss in der Justiz, politische Entscheidungsträger, einschließlich der Behörden, der Medien und der Öffentlichkeit erhöht werden. Die Mehrheit der Männer sind nicht gewalttätig, aber es ist immer noch unter den Menschen, die den größten Anteil der Gewalt in der Gesellschaft zu vertreten. Was Sie brauchen, ist problematisiert und gelöst werden. Die feministische Analyse der EFPCB ist die Notwendigkeit für Präventionsprogramme bei Männern und Jungen gezielt.
2. Gleicher Lohn für professionelle Arbeit
• intra-und intersektorale
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss sicherstellen, gleicher Lohn. Kein Land in Europa haben gleiches Entgelt. Dennoch ist das Problem von Bedeutung, dass sogar innerhalb der gleichen Aufträge mit den gleichen Job sind unterschiedlich, je nachdem, ob der Arbeitnehmer männlich oder weiblich ist bezahlt, wo Männer bevorzugt werden. Aber auch dort, wo sie in den Griff bekommen das so bleibt der sektoralen Lohndiskriminierung, dh Branchen mit überwiegend weiblichen Angestellten weniger bezahlt werden. Nicht nur einzelne Länder, sondern auch der Europäischen Union muss die Verantwortung für die Lohn-Ausgabe.
3. Abschaffung der sexuellen Ausbeutung
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss sicherstellen, ein Ende der sexuellen Ausbeutung. Dazu gehört die Prostitution, die die Parteien vereinbaren, dass die schwedische Lösung, dass es illegal ist, sexuelle Dienstleistungen zu kaufen ist ein guter Anfang. Aber es ist auch in der Union für ein Ende der Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung erforderlich.
4. Split-paid elterliche Fürsorge
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss sicherstellen, jeder Elternteil die gleichen Rechte wie ein Elternteil. Mit einer individualisierten Mutterschaft, alle Eltern die gleichen Rechte auf Elternurlaub und somit die gleiche Verantwortung für das Kind. Solange Elternurlaubsregelung auf das Kind beruht, ist es meistens Frauen, die Elternzeit zu nehmen. Dies bedeutet, dass das Baby weniger Zeit wird mit Papa und dass Frauen als Gruppe arbeiten weniger Zeit und daher verdienen weniger Geld. Es ist wichtig, die soziale Sicherheit als die Arbeitslosenversicherung und Rente auf Geld verdient. Die Partei, die sich den Großteil der Elternzeit Regelung ist damit die am häufigsten ein geringeres Einkommen und geringere Basis für die Sozialversicherung.
5. Individuelle soziale Sicherheit
• Unabhängig von der Ehe, Kinder und Gender
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss sicherstellen, dass jeder einzelne innerhalb der Union das Recht auf soziale Sicherheit hat. In mehreren europäischen Ländern haben verheiratete Menschen nicht helfen, mit der Sozialhilfe durch. dass ihr Ehemann / Ehefrau arbeitet. Dies führt zu einer völligen Abhängigkeit Situation ist inakzeptabel und untragbar. Obwohl gemeinsame Besteuerung von Ehepaaren führt zu viele Frauen führen unbezahlter Hausarbeit statt der Leistung arbeiten, wenn es den Finanzen der Familie Vorteile besser. Wir sind ständig zu sehen, wie die Familie die erste Stelle setzen, und die Chancen der Frauen an Personen, die aus lebenden, ihr volles Potenzial zu durchbrechen. Die feministische Parteien in EFPCB erfordert eine individuelle soziale, unabhängig von Familienstand.
6. Weibliche Vervielfältigungsrechte
• Recht auf den eigenen Körper
• Abtreibung Recht
• Recht auf künstliche Befruchtung
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss das Recht der Frauen, selbst zu entscheiden über ihren Körper zu gewährleisten und ihnen Autonomie über ihre Fortpflanzung. Mehrere europäische Länder haben noch einen Standard, dass sie nicht in der Lage, die Abtreibung bedeutet. Nachdem das Recht, ihre eigenen Körper zu entscheiden, sind ihre Sexualität und Fortpflanzung von grundlegender Bedeutung. Seit vielen Ländern nicht gewährleistet dieses Recht verlangt, dass das Europäische Parlament eine feministische Sicht auf das Thema und dass die Länder einen Antrag auf Mitgliedschaft der Europäischen Union hat, kann feststellen, dass die Anforderungen für die Einreise in die Union.
7. Pazifismus
• Anti-Militarismus, Konfliktlösung ohne Gewalt
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss sicherstellen, dass Lösungen für internationale Konflikte stattfinden, ohne Gewalt. Alle Parteien in EFPCB einigen sich auf einen anti-militaristische Haltung zum Konflikt. Mit Blick auf internationale Konflikte, ist es unerlässlich, dass die Europäische Union eine Position, die durch politische Mittel, Sanktionen und Diskussionen, Konflikte zu lösen, anstatt mit Waffen beschäftigt.
8. Säkularen Staat
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss gewährleisten, Religionsfreiheit und dass kein Staat in die Union einer bestimmten Religion begünstigt. Dies ist von grundlegender Bedeutung für die Gleichstellung. Die religiöse Kultur ist auch weitgehend von Unterdrückung und Diskriminierung von Frauen, insbesondere in der Abtreibungsfrage. Landeskirche hat eine Tradition, von Männern für Männer ausgeschlossen.
9. Arbeit gegen sexuelle Stereotypen in den Medien
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss sicherstellen, Gleichheit in den Medien. Medien immer wieder stereotyp sexuellen Ideale, die Männer und Frauen zementiert Überzeugungen gemacht werden und auf Weiße, Männlichkeit und Heterosexualität Basis ist die Norm. Die Werbebranche ist immer noch die Körper von Frauen als Objekte in den Verkauf von Artikeln bei männlichen Konsumenten ausgerichtet werden. Von Die Union muss halten, um Untersuchungen, wie die media control Standard Bildung, was als männlich, weiblich, rassistische, sexuelle und Altersdiskriminierung werden.
10. Die Ablehnung des Kapitalismus zu Gunsten der menschlichen Bedürfnisse
• Achtung der Menschenrechte
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss sicherstellen, dass die Bedürfnisse der Menschen vor der kapitalistischen Ziele setzen. Sicherung Union und ihrer Mitgliedsstaaten Kapital kann nie über die menschlichen Bedürfnisse genommen werden.
11. Proportional Politische, wirtschaftliche und soziale Beteiligung von Frauen und Männern
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss sicherstellen, Gleichheit, politischer und wirtschaftlicher als sozialer Gleichheit. Dies erfordert eine aktive Bemühungen der Europäischen Union Richtung. Gleichstellung ist nur durch eine Politik, um Frauen mehr Einfluss in der Gesellschaft zu ermöglichen und eine verstärkte wirtschaftliche Vermögenswerte umgesetzt erreicht. Gender Mainstreaming bedeutet eine Umverteilung der Macht von Männern zu Frauen.
12. Single Parent Support Policy
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss sicherstellen, dass Alleinerziehende ein nachhaltiges Leben zu haben. Ihre Situation ist in vielen Orten unhaltbar wegen unvollständiger Kinderbetreuung, Schwierigkeiten mit der wirtschaftlichen Sicherheit, die oft auf, dass der andere Elternteil nicht zahlt Wartung und dass die Gerichte nicht vorrangig um solche Ziele sowie einen Arbeitsmarkt, der flexibel für Alleinerziehende „Umständen beruht.
13. Bildung für die Gleichstellung der Geschlechter
• Während der gesamten Bildungssystem
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss sicherstellen, die gleiche Ausbildung. In allen Ländern innerhalb der Europäischen Union gefunden das Problem, dass Mädchen und Jungen in Vorschule und Schule anders werden basierend auf stereotypen Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit behandelt. Obwohl Verletzungen aufgrund von ethnischen und religiösen Hintergrund, oder gegen wegen seiner Behinderung ist ein immer wiederkehrendes Problem diskriminiert. Es ist Zeit, dass die Gemeinsame Union halten der Frage durch, die ein höheres Bildungsniveau auf dem Feld und die Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter nimmt kontinuierlich ausgewertet.
14. Freie Wahl der Sexualität
• Unabhängigkeit von hetero-sexuelle Normen
Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union muss sicherstellen, das Recht der Menschen auf frei gewählte Sexualität. Das soziale System, Bildungssystem und Arbeitsmarkt kann auf heterosexuelle Normen basieren. Die Familie als bestehend aus Mutter, Vater, Kinder dürfen nicht die Vorlage Sicherheit, sind Gesundheit, Justiz und Bildungswesen basiert.